Cháu không biết chơi bida dượng sẽ chỉ , cháu không biết bú cu dượng cũng chỉ luôn