Quả là hán đẩy xe bò nhìn chân em giãy mà buồn cười…