Mới có tí tuổi mà đã show hàng rồi , nhìn hàng họ cũng ngon nhưng chắc bị chơi cũng nhiều nên hơi thâm . Cơ mà nhìn cơ thể em ấy thật là đã