Kiểm tra sức khỏe định kỳ học sinh nữ và kết quả kiểm tra cho thấy các em rất khỏe mạnh và sinh sản tốt