Thầy giáo số hưởng full 9 phút . Mà ông thầy giáo yếu vcl