Tiếp viên hàng không hàng họ thì khỏi phải nói rồi , bao chuẩn